Litigace, insolvenční řízení

Advokátní kancelář klade při přípravě smluvní dokumentace důraz na předcházení sporům. Naším cílem vždy je, aby dokumentace byla jednoznačná, eliminovala budoucí spory o výklad jednotlivých ustanovení a vyloučila jakoukoliv právní nejistotu. Ani nejkvalitnější právní dokumentace však nemůže možnost sporu zcela vyloučit.

Máme rozsáhlou zkušenost z řady soudních, rozhodčích a insolvenčních řízení. Poskytujeme právní služby související s řešením sporů ze smluv i z porušení právních předpisů. Zaměřujeme se jak na spory vyplývající z podnikatelské činnosti, tak na spory s podnikáním nesouvisející. Klienty zastupujeme v záležitostech před soudy všech instancí i před rozhodčími, případně jinými orgány alternativního řešení sporů, a to jak na straně žalující, tak žalované.

V insolvenčním řízení poskytujeme právní služby nejen věřitelům, ale i dlužníkům. Za věřitele přihlašujeme pohledávky do insolvenčního řízení a v řízení je zastupujeme. Dlužníkům i věřitelům zpracováváme insolvenční návrhy, se kterými může být spojen i návrh na povolení oddlužení. Zastupujeme klienty i v případě šikanózně podaného insolvenčního návrhu a v incidenčních sporech.

 


Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek soudní cestou je díky soukromým exekutorům a stále se zlepšující právní úpravě mnohem efektivnější než dříve. Přesto je i nadále důležité, aby věřitelé pouze pasivně nečekali na zaplacení, ale aktivně své pohledávky spravovali. Doba soudního řízení, které vede k získání exekučního titulu, je totiž stále dlouhá.

 

V této souvislosti klientům nabízíme

  • právní zajišťování pohledávek (zástavní smlouvy, zajišťovací směnky, ručení),
  • včasné upomínání dlužníků,
  • odporování právních úkonů dlužníka učiněných ke škodě věřitele,
  • postupování nebo započtení pohledávek,
  • přípravu dohod o uznání závazku či o splátkovém kalendáři.

Klienty zastupujeme i v soudním a následném exekučním vymáhání jejich pohledávek. Je-li dlužník v úpadku, zastupujeme věřitele i v insolvenčním řízení.